Ефективна бизнес комуникация

Ефективна бизнес комуникация

Любомир Стойков
2023

Описание

В четвъртото издание на монографията „Ефективна бизнес комуникация“ проф. Любомир Стойков се стреми да изясни основните теоретични подстъпи към успешната организационна комуникация; нейните водещи функции и видове, както и характеристиката на комуникационните умения. Потърсена е връзката между управленската власт и мотивацията на персонала, от една страна, и ефективната бизнес комуникация, от друга. За изясняването на организационното общуване и комуникацията в бизнеса допринася и посочването и обяснението на най-често срещаните бариери пред съвременната бизнес комуникация.

 

„Проф. Любомир Стойков успешно защитава тезата, че и най-малките елементи на добре планираната бизнес комуникация добавят стойност ком резултата, към ефекта от връзките в корпоративното управление. „Препоръчвам най-убедено тази книга. Тя ще е изключително полезна в учебния процес, в придобиването на теоретични знания и практически умения.“
Проф. д.с.н. Петранка Филева

 

„Подкрепям убедително публикуването на монографията „Ефективна бизнес комуникация" на проф. д-р Любомир Стойков, защото тя е навременна, актуална, нужна и полезна за обучението и практиката на бъдещите комуникационни специалисти.“
Проф. д-р Минка Златева

 

„Проф. Любомир Стойков е твърде голям, за да не бъде четен. Защото в своите текстове формулира ценни глобални бизнес уроци в стила на дефинираните от Европейската комисия „практики на превъзходството“. Той е еталон за джентълмен в науката и образованието. Създава книги-библии, за които отдавна се твърди и ще се повтаря: чети това и ти е предостатъчно.“
Доц. д-р Милена Цветкова

 

Какво означава да общуваме ефективно в бизнеса? Кои са критериите и гаранциите за успешната комуникация в предприемаческата и мениджърската дейности? Как да подобрим своите комуникационни способности? Подобни въпроси с основание би трябвало да вълнуват всеки изследовател, който "посяга" към темата за деловото общуване. Логично и закономерно най-мащабните бизнес постижения обикновено се свързват с особено ефикасните форми, тактики и техники на комуникиране между партньорите, между продавачите и купувачите, между работодателите и техните подчинени. Ефективна е онази комуникация, която обслужва главните цели на бизнеса като допринася за предаването и приемането на информацията по възможно най-убедителен и разбираем начин. Не могат да постигнат успех в предприемаческата сфера онези мениджъри, които не знаят как да общуват, които се препъват пред комуникационните бариери или пък сами издигат такива препятствия. Не могат да просперират онези бизнесмени, които не намират подхода към другия човек, не съумяват да се изразяват ясно, точно, разбираемо и красноречиво. Не може да си представим ефективен мениджмънт без ефективна комуникация!

 

Съдържание:

Книга за бизнес благоденствие
Предговор
Същност и дефиниции на бизнес комуникацията
Вербална бизнес комуникация
Невербална бизнес комуникация
Телефонна бизнес комуникация
Ефективна комуникация при преговори
Ефективна комуникация при интервю за работа
Бизнес кореспонденция
Бизнес комуникация и корпоративно облекло
Заключение
Библиография
Именен показалец
Предметен показалец
Summary