Управление на връзките с обществеността

Управление на връзките с обществеността

Любомир Стойков
2019

Описание

Защо са необходими нови подходи и решения в управлението на връзките с обществеността? Наистина ли пъблик рилейшънс е главен интегриращ фактор в комуникационната политика на организацията? Как се осъществява планирането, програмирането и финансирането в РR-дейността? Ефективното използване на информационните ресурси и новите медии в съчетание с творческата иновативност и проактивния мениджмънт привилегироват връзките с обществеността като незаменима социална технология на организациите и бизнеса за общо добро и за благополучието на всички.
Амбиция на автора е да хвърли нова светлина върху „алхимията“ на пъблик рилейшънс и да реабилитира незаслужено подценяваните управленски и организационни измерения на неговата природа, мисия и добавена стойност. Монографията е опит да се отговори на научната необходимост от творческо-преобразувателно и критично преразглеждане на някои от най-важните процеси, инструменти и техники на РR. В нея се анализират основни механизми и фактори за ефективното управление на публичната комуникация и се извеждат аксиоми за нейните модерни и постмодерни технологии.

- РR и комуникационен мениджмънт
- Управление на медийния имидж
- Мониторинг на обратната връзка
- РR-мениджър: критерии и функции
- РR в периоди на криза
- Пресконференция: алгоритъм
- Специално събитие: алгоритъм
- Корпоративен театър: алгоритъм
- Знаменитостите: фактор на успеха
- Събитиен мениджмънт

 

Съдържание:

Предговор

Управленски подход към връзките с обществеността

Връзките с обществеността в процеса на управление

Ефективно управление на медийния имидж

Управление на пъблик рилейшънс в периоди на криза

Организационни аспекти на връзките с обществеността 

Организация на дейността по връзки с обществеността

Организация на алгоритъм на пресконференция

Организация и алгоритъм на специално събитие

Заключение

Приложения

Речник на специализирани понятия, ключови думи и термини

Библиография

Summary